મીની પુરી પીઝા – અવારનવાર બાળકો કંઈક નવીન વાનગીની ફરમાઈશ કરે છે? તો હવે એકવાર જરૂર બનાવજો…

મીની પુરી પીઝા : આ એક ફ્લેટ ભેલ પુરી માં બનાવ્યુ છે ભેલ પુરી માં પીઝા નુ સ્ટફ કરી નોન સ્ટીક પેન માં બેક કર્યુ છે. બનાવા માં ખુબજ સરળ અને તરત બની જતી આ પીઝા પુરી તમે કોઇ પણ પાર્ટી માં સર્વ કરી શકો છો.નાના બાળકો ને ભાવે એવી વાનગી છે કારણ કે એમાં… Continue reading મીની પુરી પીઝા – અવારનવાર બાળકો કંઈક નવીન વાનગીની ફરમાઈશ કરે છે? તો હવે એકવાર જરૂર બનાવજો…